1 2

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС София - Дата на обявата: 05.03.2019
Преписка ID: 02724-2019-0025 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: "Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП-ДГС София за срок от 36 месеца"