1 2

НачалоТП „Държавно горско стопанство София”


ТП „Държавно горско стопанство София”

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ

ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

ПРЕЗ 2021г.

Държавно горско стопанство София е териториално поделение на Югозападно Държавно предприятие към Министерство на земеделието и храните.
Площта на територията на ДГС София е 65390 ха, в това число 47011 ха държавен горски фонд.
ДГС София ТП е разположено в Западна България, в Мизийската горско-растителна област, Краищенско-Ихтиманска подобласт. Във вертикално отношение стопанството заема предпланинския и нископланинския подпояс на Стара планина, Лозенска планина, Плана, Люлин, Витоша, Вискяр и Завалска, както и среден, горен и високопланински подпояс на Витоша, като най-ниската надморска височина е 470 м. и най-високата – 2250 м.


НОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЕ
09/04/2021
ТП ДГС София уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад


ОБЯВЛЕНИЕ
05/04/2021
ТП ДГС София уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад


ОБЯВЛЕНИЕ
05/04/2021
ТП ДГС София уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад