1 2

НачалоЗА НАС


ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СОФИЯ” НА “ЮЗДП” ДП ГР.БЛАГОЕВГРАД

 
  Държавно горско стопанство София е териториално поделение на Югозападно Държавно предприятие към Министерство на земеделието и храните.
1. Площта на територията на ДГС София е 65390 ха, в това число 47011 ха държавен горски фонд.
2. Географско разположение и характеристика на релефа
            ДГС София ТП е разположено в Западна България, в Мизийската горско-растителна област, Краищенско-Ихтиманска подобласт. Във вертикално отношение стопанството заема предпланинския и нископланинския подпояс на Стара планина, Лозенска планина, Плана, Люлин, Витоша, Вискяр и Завалска, както и среден, горен и високопланински подпояс на Витоша, като най-ниската надморска височина е 470 м. и най-високата – 2250 м.
 
3. Климатични особености
Стопанството попада в три климатични района на умерено- континенталната подобласт на Европейско-континенталната климатична област:
- Климатичен район на високите полета в Западна Средна България;
- Климатичен район на хълмистите и нископланинските части на Западна Средна България от 700-1000 м.н.в. ;
- Планински климатичен район – среднопланинска част /1000-2000 м.н.в./ и високопланинска част над /2000 м.н.в./
4. Хидрографска мрежа
            Гъстотата на речната мрежа в ДГС София ТП е с големи различия в различните му части, поради голямото разнообразие в релефни форми, геоложки строеж и климатични условия. Най-голямата река в района на стопанството е р. Искър. В нея се вливат многобройни притоци – реките Планска, Бистришка, Владайска, Сливнишка, Суходолска, Блато, Лесновска, Елешница и др., които спадат към Черноморския водосборен басейн. В Западната и Северозападната част на стопанството има няколко водни течения, които преминават на сръбска територия.
5. Лесистост, преобладаващи дървесни видове – процентно съотношение иглолистни/широколистни.
            Средната лесистост на ДГС София ТП е 31,6 % при обща залесена площ в размер на 53545 ха. Преобладаващи са площите , заети с широколистни насаждения – 64 % от общата площ на стопанството и 36 % - иглолистните. Преобладаващите дървесни видове са зимен дъб, благун, габър, бук, цер, акация, топола, бял бор, черен бор, смърч.
6. Биоразнообразие – представители на флора и фауна.
            По-важните представители на фауната, които обитават постоянно или временно района на стопанството са следните: благороден елен, сърна, дива свиня, заек, яребица, пъдпъдък, фазан, вълк, чакал, лисица,невестулка и др.
Основните билки, които се добиват на територията на ДГС София ТП са жълт и червен кантарион, бял равнец, мащерка, липов цвят и глогов цвят.
От горските плодове се събират предимно шипка, глог, дренки и други, а от гъбите- манатарка, пачи крак, сърнела, масловка, рижика, булка, печурка и други
 
7. Ловни и защитени видове.
            На територията на ДГС София се среща следния вид дивеч : дива свиня, сърна, благороден елен, заек, яребица, фазан.
 
 
8. Защитени зони по Натура 2000.
            На територията на стопанството има девет обособени зони по Натура 2000 с обща площ 20006,2 ха, от която 9172,4 ха представлява припокриване на ПП Витоша и защитена зона Витоша и са както следва:
            Защитена зона Драгоман
            Защитена зона Западна Стара планина и Предбалкан
            Защитена зона Лозенска планина
            Защитена зона Плана
            Защитена зона Витоша
            Защитена зона Раяновци
            Защитена зона Мещица
            Защитена зона Рибарници Челопечене
            Защитена зона Долни Богров - Казичене
9. Природни забележителности, курортни местности.
            Природните  забележителности са с обща площ 60 ха – Кътински пирамиди, Урвич, Турченица.
            Обособени са курортни гори и зелени зони с обща площ 29191,8 ха, 44,6 % от площта на стопанството, които имат за цел развитие на пешеходния туризъм и здравното и физическото укрепване.
 
10. Бази за почивка и отдих, собственост на съответното ДГС.
            ДГС София ТП не разполага с бази за отдих и почивка.
11. Възможности за ловен или алтернативни видове туризъм – селски, екотуризъм, културен, винен и др.
            На територията на стопанството има 43 ловни дружинки, разпределени в 5 ловни сдружения.
12. Дърводобив – средногодишно ползване по ЛУП, сортименти.
            Средното годишно ползване по ЛУП е 50980 куб. м.  лежаща маса, от които 26055 куб.м. широколистни и 24925 куб.м. иглолистни. Процентното ползване по ЛУП по категории е както следва:
 
            Иглолистни                                                  Широколистни
 
Едра – 12 %                                                              Едра – 17 %
Средна  - 48 %                                                         Средна -9 %
Дребна – 5 %                                                            Дребна -7 %
Дърва – 35 %                                                            Дърва – 67 %
 
13. Средногодишно залесяване по ЛУП е 344 ха.
 
14. На територията на ДГС София попада и част от ПП Витоша.
 
Витоша е първият национален парк в страната. Територията му е с изключително биологично и ландшафтно разнообразие, запазено благодарение действието на различни нормативни документи и паркоустройствени проекти.
Две от основните стопански дейности развити в очертанията на природен парк Витоша са свързани с дърводобив и доходи от сено, пчелини и билки.
Туристическите посещения са основни за парка. Близостта на планината до София я прави желан обект за летен и зимен, ежедневен и седмичен отдих.
От три изходни пункта в подножието на Витоша има пътнически въжени линии: кабинков лифт Княжево-Копитото; двуседалкова и двуетапна въжена линия Драгалевци-Бай Кръстьо- Голи връх и кабинков лифт Симеоново – х. Алеко.  В района на хижа Алеко има две въжени линии: двуседалкова въжена линия Романски-връх Малък резен и триседалкова въжена линия Академика.
На ски центрове Алеко, Конярника-Ветровала, хижа Купена под връх Острица, х.Планинец  има стационарни и портативни ски влекове, които работят през зимния сезон за скиорите.
Краткотрайният (седмичен) туризъм и другите форми на почивка за повече от един ден се осъществяват  в хижите, почивните станции и хотелите. Част от парка е активна зона за ски спорт. Добрата организация на пистите, както и близостта на парка до София е предпоставка за натоварване на ски зоната с 2-3 хил. скиори. Към спортните прояви на парка трябва да се отчетат 24 часовият Витошки веломаратон, състезанията по маунтин байк, организираните туристически походи и други. За запознаване на посетители и туристи с природните богатства на парка в района над Драгалевци е изграден център за посетители. Центърът участва активно при съвместни мероприятия свързани с различни чествания – Седмица на гората, Ден на земята, Ден на околната среда и др.
 
Основната дейност на горското стопанство е стопанисване, ползване, възобновяване, опазване и охрана на държавния горски фонд.