1 2

НачалоНовини

ОБЯВЛЕНИЕ

14/07/2021

ТП ДГС София уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад
ОБЯВЛЕНИЕ

01/07/2021

ТП ДГС София уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад
ОБЯВЛЕНИЕ

21/06/2021

ТП ДГС София уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад
ООТКРИТ КОНКУРС

26/05/2021

“1. ТОВАРЕНЕ; 2. ТРАНСПОРТИРАНЕ; 3. РАЗТОВАРВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ (ПРЕТОВАРВАНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОБЕКТ 21425 ДО ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД В РАЗСАДНИК ЛОКОРСКО В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СОФИЯ”
ОБЯВЛЕНИЕ

09/04/2021

ТП ДГС София уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад
ОБЯВЛЕНИЕ

05/04/2021

ТП ДГС София уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад
ОБЯВЛЕНИЕ

05/04/2021

ТП ДГС София уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад
ОБЯВЛЕНИЕ

19/03/2021

ТП ДГС София уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2019

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС СОФИЯ
ООТКРИТ КОНКУРС

26/02/2019

“ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОБЕКТ 19103 ДО ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД В РАЗСАДНИК ЛОКОРСКО В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СОФИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2018

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС СОФИЯ
ОТКРИТ КОНКУРС

26/02/2018

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни складове в териториалния обхват на ТП-ДГС София"
ИНФОРМАЦИЯ

14/11/2017

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС СОФИЯ
СЪОБЩЕНИЕ

18/07/2016

Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.
УКАЗАНИЯ

13/07/2016

Указания съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
ЗАПОВЕД

08/07/2016

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 02-03.07.2016г. на територията на ТП ДГС София
ЗАПОВЕД

27/11/2015

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 28-29.11.2015г. на територията на ТП ДГС София
ЗАПОВЕД

20/11/2015

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 21-22.11.2015г. на територията на ТП ДГС София
ЗАПОВЕД

13/11/2015

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 14-15.11.2015г. на територията на ТП ДГС София
 1  2  3